PRIVACYVERKLARING

Gezondheidscoach Willem Koopman

Albert Schweitzerlaan 66

6525 JV Nijmegen

In dit document wordt informatie gegeven hoe er omgegaan wordt met de persoonsgegevens van een cliënt.

Het eerste contactmoment wordt gevraagd of de cliënt de persoonsgegevens wil verstrekken. 

De volgende persoonsgegevens worden verstrekt:

NAW gegevens

Overige contactgegevens zoals e-mail en telefoonnummers

Geslacht

Geboortedatum

Hulpvraag en doelstelling psychosociale therapie en/of coaching

Gegevens huisarts

Leefgewoonten

Biografie

Ziekten (lichamelijk / psychisch)

Gebruik medicatie en behandelend artsen

Deze gegevens worden verwerkt voor diverse doeleinden, om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen:

Onderhouden contact

Bieden van een persoonlijke behandeling en benadering

Adequate en klantgerichte dienstverlening

Verrichten van administratieve handelingen (gespreksverslagen, facturen, belastingaangifte) Opstellen eindreportage (na toestemming cliënt) Intervisie / Supervisie

Verstrekking aan derden:

Als dit gebeurt is er vooraf toestemming gegeven door de cliënt.

De gegevens worden de periode bewaard conform wettelijke bewaarverplichtingen en zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang.

Iedere cliënt heeft recht op inzage in zijn/haar persoonsgegevens. Er is een mogelijkheid de gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, over te dragen aan derden. Tevens kan de cliënt bezwaar aantekenen tegen de verwerking van de persoonsgegevens.

Bij klachten over verwerking van persoonsgegevens kan de cliënt zich wenden tot Gezondheidscoach Willem Koopman.

Deze versie kan worden aangepast (laatste versie 19 september 2022)