Re-integratie


Reïntegratie en outplacement – zorgvuldig en efficiënt

U heeft er vast regelmatig mee te maken: outplacement van een werknemer wiens functie is komen te vervallen; of de reïntegratie van een zieke werknemer voor wie binnen het bedrijf geen mogelijkheden meer zijn in het kader van de wet Poortwachter.

In beide gevallen wilt u dat uw medewerkers zorgvuldig en tegelijkertijd effectief en efficiënt aan een nieuwe werkplek komen. Want zolang de werknemer op de loonlijst staat, lopen de kosten door. En met de Wet verbetering Poortwachter riskeert u zelfs het salaris een jaar langer door te moeten betalen, als uw reïntegratie-inspanningen naar het oordeel van het UWV niet voldoende zijn.

Omdat wij het belang van een kwalitatieve en snelle reïntegratie ook inzien, heeft id Plein een nieuw outplacement-concept ontwikkeld. Voor medewerkers die in staat zijn intensief te werken aan een herplaatsing, bieden we een traject op basis van de volgende uitgangspunten:

  • intensieve persoonlijke begeleiding gecombineerd met groepsaanpak en zelfwerkzaamheid (een medewerker die in werktijd mag solliciteren wordt geacht circa 4 dagdelen expliciet daarmee bezig te kunnen zijn);
  • een terugverdienmogelijkheid indien de medewerker via Werving & Selectie op een nieuwe werkplek wordt geplaatst.

Trajectomschrijving

De basis van elk traject wordt gevormd door een intensief sollicitatietraject, waarin zowel persoonlijke coaching, jobhunting, actieve bemiddeling en werving & selectie wordt ingezet. id Plein werkt op basis van het principe van het meersporentraject.

Dat betekent dat diagnose, oriëntatie en daadwerkelijke jobhunting en bemiddeling tegelijkertijd worden ingezet. De ervaring leert namelijk dat deze onderdelen versterkend naar elkaar toe werken: een inhoudelijke oriëntatie wordt concreter door het te koppelen aan gerichte sollicitatieactiviteiten.

De resultaten van het solliciteren en jobhunting leveren omgekeerd waardevolle informatie op voor de verdere oriëntatie.

De invulling van het traject bestaat uit een combinatie van individuele gesprekken met intensieve sollicitatie- en bemiddelingsactiviteiten. id Plein beschikt over een geoutilleerde sollicitatieruimte waar onder begeleiding vacatures gezocht (in kranten en op internet), brieven geschreven en werkgevers benaderd kunnen worden.

De intentie is dat de cliënt minimaal 4 dagdelen per week actief met solliciteren en oriënteren bezig is, in de eerste maanden ondersteund door een wekelijks begeleidingsgesprek.

Na plaatsing wordt 3 maanden nazorg verleend aan de kandidaat waarin mogelijke knelpunten in de nieuwe functie kunnen worden opgevangen en de kandidaat steeds een beroep kan doen op id Plein.

Aanbod

Op basis van de beschikbare gegevens en een intakegesprek zal een concrete offerte worden uitgebracht. Daarbij biedt id Plein de mogelijkheid aan de kandidaat om eerst kennis te maken met onze organisatie en de consulent die hem/haar zal begeleiden alvorens een definitief besluit te nemen. Mochten wij de indruk hebben op basis van de intake, dat de inzet van aanvullende instrumenten noodzakelijk is, dan zullen wij die middels het trajectadvies apart offreren. U begrijpt dat op basis van een gesprek met u er per medewerker een individuele offerte gemaakt wordt, waarin we nader ingaan op de aanpak.

Copyright 2018 © Rineke Koopman. Website gemaakt door Iconnect Heiloo